GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů (dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů

Jan Leština, kpt.Jaroše 1373 Kadaň 43201 IČ 72608536, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 3.6.2002 na Městském úřadě v Kadani.
Evidenční číslo ŽL: ŽÚ-4305/08/R-Ma Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních v údajů:

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů:

Přímo od subjektu údajů

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní
adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

Kategorie subjektů údajů

Zákazník správce

Kategorie příjemců osobních údajů

Zpracovatel

Účel zpracování osobních údajů

 • Účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • Jednání o smluvním vztahu
 • Plnění smlouvy

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních
údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektu údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanoveným případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • Subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro
  provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné
  fyzické osoby,
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
  veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany,
  kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody
  subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Práva subjektů údajů

1. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • Účelu zpracová
 • Kategorii dotčených osobních údajů,
 • Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • Plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu
  údajů,
 • Skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem
na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požádat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování,
  provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní
  neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit
  se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na
  dozorový úřad přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
  náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.